செட்டியார் இனத்தவருக்கான இந்த திருமண தகவல் மையத்தில் இன்றைய தேதியில் 25-06-2024 எங்களிடம் உள்ள பதிவு எண்ணிக்கை விபரங்களை கீழே கொடுத்துள்ளோம்.

இனம் ஆண் பெண்
செட்டியார்-வாணியர் 6598 1170
செட்டியார்-சோழியர்,
செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை,
செட்டியார் - வெள்ளான்,
செட்டியார் - அச்சிரபாக்கம்,
செட்டியார் - மஞ்சப்புத்தூர்,
செட்டியார் - நகரம்,
செட்டியார் - காசுக்காரர்,
செட்டியார் - நடுமண்டலம்,
செட்டியார் - வடம்பர்,
செட்டியார் - சமயபுரம்,
செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர்,
செட்டியார் - ஆயிர வைசியர்,
செட்டியார் - பத்மஷாலியர்,
செட்டியார் - தேவாங்கர்,
செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர்,
செட்டியார் - கன்னடியர்,
செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர்,
செட்டியார் - கொங்கு,
24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு,
24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு,
செட்டியார் - பேரி,
செட்டியார்
13314 1569